Werkplan

Hieronder vindt de volledige tekst van ons Werkplan 2019.
U kunt via deze link ook de tekst als document downloaden.

 

Werkplan 2019

Stichting de Vluchtheuvel-Lunteren

De Stichting  “de Vluchtheuvel-Lunteren” is in 1983 gevormd als een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieën  van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk,  de Maranatha Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

Onze missie: ‘Dienstbaar aan de naaste’

De Stichting heeft ten doel vanuit de grondslag te werken en gedreven vanuit haar overtuiging hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en een ieder, die dat nodig heeft.  Alles in de ruimste zin van het woord.  Dit doel tracht zij te bereiken door:

 • Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het organiseren van activiteiten.
 • Preventief eenzaamheid en isolement voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.
 • Signaalpartner en gesprekspartner te zijn van o.a. maatschappelijke organisaties in het sociaal domein en meer specifiek in de nul lijn.
 • Mensen te helpen in lang- en kortdurende probleemsituaties.

 

Onze visie

Onze waarden en identiteit geven aan wie wij zijn en hoe ambitieus wij zijn. Ze geven aan op wie wij vanuit onze diaconale taak zijn gericht  en wat wij uitdragen en aanbieden.
Onze huidige maatschappij is een uitdagende. We leven in een snel veranderende tijd met een terugtredende overheid. Meer en meer zal er een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het omzien naar elkaar. De Vluchtheuvel zal de komende jaren nog meer moeten werken aan activiteiten om te zorgen dat mensen niet in de knel komen.  We moeten meer nadenken over de context, waarin iemand zich bevindt en dan de juiste zorg bieden. Dat betekent ook meer aandacht voor welbevinden en levensvragen. De bevolkingssamenstelling is veranderd, dat heeft consequenties voor de hulp die je kunt verwachten. Je hebt niet meer tien kinderen die zorg kunnen bieden.

De Vluchtheuvel Lunteren gaat graag de uitdaging aan om hulp en ondersteuning aan te bieden waar het kan en dienstbaar te zijn aan onze naaste.

Oriëntatie

Stichting “De Vluchtheuvel” organiseert opvang en activiteiten voor jong en oud. Het overkoepelend thema waar onze activiteiten onder vallen is: “Betrokken zijn op elkaar”.

Dat past bij onze uitgangspunten en diaconale taak. Ook hebben we onderzocht of de activiteiten niet door anderen gedaan worden en  moeten de activiteiten gedragen kunnen worden door de vrijwilligers.

Voor alle  activiteiten maken wij gebruik van de Muldersschuur  aan de Roskammersteeg 5 te Lunteren. In goede samenwerking met Stichting “De Muldersschuur” is in een overeenkomst vastgelegd  dat “de Muldersschuur” 3 dagen en avonden in de week gebruikt kan worden door  “De Vluchtheuvel”.  Daardoor hebben wij onze  activiteiten kunnen optimaliseren en uitbreiden. Daarnaast hebben wij contacten met andere organisaties, binnen en buiten Lunteren zoals “Lindehout”, de gemeente Ede, sociaal cultureel werk te Lunteren, ”Malkander”, het Rode Kruis en het Leger des Heils, zorginstellingen en de scholen.

 

Wij zijn gericht op alle generaties in de samenleving en bieden activiteiten en ondersteuning aan in de vorm van:

 • Zomer inloopochtenden voor senioren
 • Dinsdagochtenden voor senioren ontmoeting.
 • Vrouwen ochtenden
 • Voedselbank Lunteren
 • Alpha cursussen
 • Speciale acties met scholen
 • Diaconaal jeugdwerk binnen Lunteren
 • gastgezinnen
 • Thema bijeenkomsten en voorlichting
 • Kerst-inn
 • Dialoog met Domus + Groot Batelaar van het Leger des Heils
 • Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het organiseren van activiteiten.
 • Overige activiteiten

 

Activiteiten

Zomerinloop ochtenden  Extra

Samen met de PCOB (protestants christelijke ouderenbond) heeft “De Vluchtheuvel” organiseert in de zomer 6 succesvolle inloopochtenden  in “de Muldersschuur”, in de maanden juli en augustus 2019. Omdat vele inwoners van Lunteren de zomervakantie als stil ervaren, doordat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en men dus weinig bezoek krijgt, heeft “De Vluchtheuvel” organiseert de Vluchtheuvel-Lunteren deze bijeenkomsten. Afgelopen maanden juli en augustus werden in 2018 zes maal door verschillende personen een praatje gehouden.  Via de lokale pers, “De Lunterse krant” en “Het Verhaal”,  berichten wij wekelijks over het programma . Wij rekenen ook dit jaar weer op  gemiddeld tussen de  40 en 50  bezoekers. Dankzij onze vrijwilligers  kunnen deze activiteiten worden georganiseerd. Het initiatief wordt tevens  gesteund door de Lunterse middenstand door het schenken van een traktatie.

Ouderen inloopochtenden elke dinsdag in “de Muldersschuur” in 2019

‘Alone we can do so little, together we can do so much’ (Aldus Helen Keller).

Het hele jaar 2019, behalve de special in de zomermaanden  organiseren  vaste  vrijwilligers (Ien Schut, Gijs van Harten, Wil Haaima en flex-vrijwilligers: Heleen Vreugdenhil en Margriet van Gastel ))  de dinsdagochtenden in ”de Muldersschuur”. Zo’n 25-30  mensen vanaf 60 jaar bezoeken die ochtenden in“de Muldersschuur”. Zij maken een praatje en doen een spelletje. Voor de koffie wordt betaald. Het doel van de ochtenden is om  bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van ouderen, hen te helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hen leefplezier te geven. Met Kerst en Pasen werd er een speciale lunch georganiseerd. Deze ochtenden voorzien in een enorme behoefte en elk jaar worden de activiteiten geëvalueerd. Via onze lokale netwerken worden signalen opgepakt om mensen te binden aan deze ochtenden.

Voedselbank

Voedselbank Ede heeft als doel mensen te helpen, die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. “De Vluchtheuvel” ondersteunt dit initiatief en heeft in  2016 de voedselpakketten beschikbaar gesteld middels een inzamelingssysteem  via de betrokken kerken te Lunteren. De Molukse kerk heeft zich ook aangesloten bij dit initiatief.

 

Vluchtelingen Werk

Per jaar zal een school in Lunteren  samen werking met De Vluchtheuvel het  initiatief van een rugzakje met cadeautje voor vluchtelingen kinderen, voortzetten.

Kerst-Inn

Op Tweede Kerstdag wordt met veel belangstelling een maaltijd  georganiseerd in het Westhoffhuis . Deze dag bieden wij warmte en gezelligheid aan mensen bij wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen alleen zullen doorberengen.

Dat kunnen oudere echtparen zijn maar ook  een  alleenstaande ouder met een kind. De  inloop is vrij, maar voor het diner moet men zich opgeven. De Kerst-In wordt mogelijk gemaakt door: “ Het Westhoffhuis” (SSCVL), “De Vluchtheuvel”, de kerken, diverse sponsoren en niet te vergeten veel vrijwilligers. In 2019 wordt deze activiteit ook georganiseerd.

 

Groot Batelaar Lunteren/Leger des Heils

Wij hebben een eerste kennismaking gehad met Groot Batelaar/ Domus van het Leger des Heils te Lunteren. We starten in 2018 en 2019 met een activiteit op domus Plus. Grote lijnen:
De avonden worden ‘welkomstavonden’ genoemd. Het is een inloop met gezelligheid en aandacht.

Er is wat te eten. Een team van een aantal vaste vrijwilligers zullen deze avond aanwezig zijn.

Een van de vrijwilligers vertegenwoordigt  De vluchtheuvel-Lunteren. De bijeenkomst duurt niet langer dan een uur.  Via de aangesloten kerken wordt een oproep gedaan om deze bijeenkomsten te voorzien van bijvoorbeeld een cake of iets hartigs . Op deze manier kunnen bewoners en inwoners van Lunteren met elkaar kennismaken.

Diaconaal Jeugdwerk

Stichting de Vluchtheuvel wil graag diaconale jeugdactiviteiten opzetten samen met de vier aangesloten kerken in Lunteren. Waarbij wij graag kleinschalig willen starten in het winterseizoen 2018-2019. Vervolgens kan dit in de toekomst verder worden uitgewerkt aan de hand van de feedback en reeds aanwezige ervaring in de diverse kerken.

In de afgelopen winter is er een pilot avond geweest van Opella (de Honskamp), de Vluchtheuvel en de Maranathakerk (voor meer informatie zie: https://www.opella.nl/jong-en-oud-slaan-bruggen-naar-elkaar). Deze avond is bestemd als een succes vanuit alle partijen. Opella heeft ons gevraagd verder na te denken over mogelijke activiteiten in het komende winterseizoen.

Op dit moment wordt er door De Vluchtheuvel en Opella gesproken over de nieuwe activiteiten voor de komende winter. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een programma van meerdere activiteiten.  Op basis van de opgedane kennis gedurende het komende seizoen kunnen wij het in de toekomst wellicht wat verder uitbreiden tot een soort “keuzemenu” voor jongeren in elke kerk. Jongeren kunnen zich dan inschrijven op specifieke activiteiten. Waardoor zij elkaar ontmoeten, hun medemens ontmoeten en een steentje leren bijdragen voor hun naasten. Een voorbeeld voor mogelijke activiteiten zijn:

 • Rolstoel duwen voor De Werelt of Het Bosgoed;
 • Het Luntersch Buurtbosch opruimen;
 • Een project van een lokale zorgboederij ondersteunen;
 • Een bezoek aan een jeugdgevangenis;
 • Een bezoek aan de Meet-Inn in Ede;
 • Een bezoek aan het Leger des Heils

Het bovenstaande lijstje is enkel bedoeld als voorbeeld, wij hopen via St. de Vluchtheuvel en de vier kerken gezamenlijke mooie doelen te kunnen kiezen waar de jongeren enthousiast van worden. Het uiteindelijke doel van het opzetten van dit soort activiteiten is jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en diaconaat. Daarnaast willen wij ze graag leren dat je in de ontmoeting met anderen veel kunt leren. Het is belangrijk om jongeren te leren iets te doen voor de medemens of de natuur zonder geldelijke tegenprestatie. Tot slot vertrouwen wij erop dat de jongeren leren te leven als Christen te midden van onze naasten. Tijdelijke opvang van mensen in gastgezinnen.

Door omstandigheden kunnen mensen soms ook in situaties geraken, waarbij sprake is van dringende behoefte tot onderdak elders. “De Vluchtheuvel” beschikt momenteel over een tiental gastgezinnen,  waar deze mensen zo nodig direct kunnen worden opgevangen. Vaak betreft het ook mensen, die vanwege de lange wachtlijsten niet direct kunnen worden geplaatst in professionele hulpverleningsinstellingen. Het betreft opvang van kinderen en ouderen. Het gaat om laagdrempelige opvang in een gastvrije omgeving. Gastgezinnen van “de Vluchtheuvel” zijn niet geschikt als zwaardere en professionele  hulp nodig is. Op dit moment werken wij samen met choice4life uit Ede om samen te kijken hoe wij voor 2019  dit mooie netwerk  kunnen uitbreiden en inzetten voor de gemeente Ede en daarbuiten.

P.R. activiteiten ( voorlichting = preventie).
We doen aan P.R. door geregeld berichten in de diverse plaatselijke kerkbodes te plaatsen om de activiteiten ook bij de kerkelijke gemeenten meer onder de aandacht te brengen. Ook wordt geregeld informatie geplaatst in “de Lunterse Krant”,“Het Verhaal”,“Ede Stad” en “Edese Post”.  Ook staan wij vermeld in diverse gidsen.  Tevens is er voor meer informatie  de website www.vluchtheuvel-lunteren.nl.

 

Vrouwen koffieochtend Hart&Hand

Al zeker 20 jaar bestaat er een vrouwenochtend in Lunteren vanuit stichting “de Vluchtheuvel”.

De naam: ”Hart&Hand” verwijst naar het tweeledig doel van de vrouwenochtend.

We zijn bezig met ons hart en met onze handen.

Dit uit zich hierin dat we een deel van de morgen besteden aan het samen bidden en lezen en overdenken van een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een thema (Hart) Daarnaast zijn we ook op een creatieve manier bezig. Dit creatieve deel verzorgen we per toerbeurt (Hand) De ochtenden staan open voor alle vrouwen.

De ochtenden worden meestal door 10 vrouwen bezocht en zij komen 2 keer per maand op een donderdagochtend in “de Muldersschuur” bij elkaar. Voor 2019 staat deze activiteit ook weer gepland.

 

Thema avonden

In oktober 2017 zijn wij gestart met een aantal bijeenkomsten rondom het thema levensvragen en zingeving  voor alle leeftijden. Daarnaast hebben wij een thema avond georganiseerd over mantelzorg met Agnes Lagerwey en het verhaal over de eco bus met Jorien Timmers. Ook voor 2019 zetten we deze serie door met onderwerpen die op dat moment actueel zijn.

 

Vernieuwde website

In 2018 is onze vernieuwde web site operationeel.

Met als vaste beheerder Ruud Neutel.

 

Tenslotte

Er zijn vele vrijwilligers die meewerken aan de diverse activiteiten. “De Vluchtheuvel” wil zo een bijdrage  leveren aan de samenleving door te investeren in mensen en verandering met hart en oog voor de kwetsbare mensen om ons heen. Volwassenen en jongeren uit hun isolement halen, perspectief en vertrouwen in het leven bieden, om te laten weten dat een ieder telt. We hopen ook dat “De Vluchtheuvel” ook in 2019 van betekenis mag zijn voor velen.

 

 

 

“De Vluchtheuvel “

Locatie : Roskammersteeg 5 Lunteren

 

Voorzitter: Geeske Telgen- Swarts                                   Secretaris: Giel Stomphorst

Geeske.telgen@planet.nl, 06 14101628                    06-13568814  –  gielstomphorst@hotmail.com